Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài năm 2024

06/09/2023

Thực hiện Quy chế Quản lý đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-TTCP ngày 18/3/2022, Trung tâm Thông tin đăng tải thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học năm 2024 của Thanh tra Chính phủ trên Cổng TTĐT của Thanh tra Chính phủ.

Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO