Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 11/2023

07/12/2023

Ngày 07/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo cấp vụ tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2023. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam, Lê Sỹ Bảy, Đặng Công Huẩn, Dương Quốc Huy, Nguyễn Văn Cường, Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị, Trưởng các đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

Báo cáo tại Hội nghị giao ban cho thấy, trong tháng 11/2023, Thanh tra Chính phủ tiếp tục thực hiện 26 cuộc thanhh tra, trong đó, có 12 cuộc đã báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ dự thảo kết luận thanh trra, 4 cuộc đang tiến hành thanh tra, các cuộc còn lại đang trong quá trình xây dựng báo cáo, dự thảo kết luận thanh tra. Lũy kế 11 tháng năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 15 kết luận thanh tra.

Vụ Kế hoạch Tổng hợp tham mưu ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên đề việc thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên phạm vi cả nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong tháng 11, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 471 lượt với 1.219 công dân đến trình bày 469 vụ việc; tiếp nhận 1.031 đơn, đã phân loại, xử lý 987 đơn.

Trong số 27 vụ việc tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh được Thủ tướng Chính phủ giao, Thanh tra Chính phủ đã báo cáo 9 vụ việc, 13 vụ việc đang xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, 5 vụ việc đang tiến hành kiểm tra, xác minh.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành nội dung phục vụ phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC tổ chức ngày 22/11/2023; triển khai Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ về Chiến lược quốc gia PCTNTC đến năm 2030; thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai Định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024…

Tháng 11, TTCP đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong yêu cầu, các cục, vụ, đơn vị phải khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, Thủ tướng Chính phủ, bám sát chương trình, kế hoạch công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Thanhh tra Chính phủ, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Một là, chủ động, tích cực giải quyết công việc theo thẩm quyền để đảm bảo thực hiện nguyên tắc làm việc, đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 và các cuộc thanh tra đột xuất được giao, trong đó có cuộc thanh tra chuyên đề việc thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên phạm vi cả nước...

Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường, phối hợp giữa các cơ quan Trung ương tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương; rà soát, giải quyết dứt điểm  các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

Bốn là, hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC; triển khai Định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024; triển khai Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 Chiến lực quốc gia PCTNTC đến năm 2030…


VIDEO