Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của ngành Thanh tra

13/07/2023

Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của ngành Thanh tra, gồm Chương trình Hội nghị và Dự thảo Báo cáo.

Toàn văn Tài liệu có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO