Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho 17 tập thể

21/10/2020

Ngày 20/10/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 646/QĐ-TTCP về việc tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho 17 tập thể.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO