Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2021

30/09/2021

Ngày 30/9, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2021. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm, Lê Sỹ Bảy, Đặng Công Huẩn, Trần Văn Minh, Bùi Ngọc Lam cùng thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại rất lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bắc Ninh, Bắc Giang và nhiều địa phương trên cả nước, ảnh hưởng đến hoạt động của Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra. Song, Thanh tra Chính phủ đã bám sát đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được một số kết quả tích cực. 

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Thanh tra Chính phủ tổng số 55 nhiệm vụ. Đến nay đã hoàn thành 35 nhiệm vụ; còn 20 nhiệm vụ chưa hoàn thành (trong đó có 20 nhiệm vụ trong hạn; 02 nhiệm vụ quá hạn). 

Về công tác thanh tra, các cục,  vụ tiếp tục thực hiện 32 cuộc thanh tra 2020 chuyển sang (trong đó có 3 cuộc đang tiến hành thanh tra). Đến nay đã ban hành 10 kết luận thanh tra và điều chỉnh 01 kết luận thanh tra. Còn 22 cuộc thanh tra năm 2020 chuyển sang, trong đó, có 15 cuộc thanh tra đang hoàn thiện kết luận thanh tra; 4 cuộc đang xây dựng báo cáo và 03 cuộc chưa kết thúc thanh tra.

Về giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, đã giám sát 7 đoàn thanh tra; báo cáo kết quả thẩm định 11/11 dự thảo kết luận thanh tra; đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra đối với 37 kết luận thanh tra; báo cáo kết quả thực hiện 7 kết luận thanh tra theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp thường xuyên 1.563 lượt với 4.127 lượt công dân đến trình bày 1.366 vụ việc; tiếp nhận, xử lý 7.328 đơn thư. Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã tiếp công dân định kỳ và kết luận, chỉ đạo giải quyết vụ việc 02 vụ việc phức tạp. Trong thời gian dịch bệnh Covid- 19 có diễn biến phức tạp, thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ không trực tiếp tiếp công dân dân định kỳ. Tuy nhiên các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân đăng ký hoặc gửi đến Tổng Thanh tra Chính phủ đều được các đơn vị tham mưu nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật. 

Về công tác PCTN, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng báo cáo, chuẩn bị tài liệu phục vụ các phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phối hợp tham mưu về nội dung, tài liệu phục vụ Hội nghị cơ quan nội chính toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngoài ra, TTCP xây dựng Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kê khai, xác minh tài sản, thu nhập; thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện công khai, minh bạch trên các lĩnh vực…

Phát biểu kết luận buổi họp giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh lại một số kết quả nổi bật Thanh tra Chính phủ đã đạt được trong 9 tháng đầu năm.

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng gửi lời chia buồn đối với một số các cán bộ có người thân mắc Covid-19 đã tử vong, cũng như chia sẻ với một số cán bộ thanh tra bị mắc Covid-19 đã và đang điều trị cũng như cách ly theo quy định về phòng, chống dịch. Tổng Thanh tra đề nghị lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị quán triệt đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người thân nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm 5K về phòng chống dịch Covid-19.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cục, vụ tập trung rà soát các công việc theo kế hoạch, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Trong đó nhấn mạnh: Tập trung hoàn thành kết luận các cuộc thanh tra đã triển khai; chuẩn bị lực lượng để triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch; lưu ý ý thức chấp hành kỷ luật kỷ cương của đoàn thanh tra và của cơ quan TTCP trong quá trình tham gia đoàn; tập trung giải quyết các vụ việc KNTC theo Kế hoạch 363. Vụ Kế hoạch tham mưu văn bản hướng dẫn các thanh tra bộ, ngành, địa phương thanh tra, giải quyết KNTC phù hợp với tình hình mới.  Về một số nhiệm vụ trọng tâm khác, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị tập trung hoàn chỉnh Hồ sơ về sửa đổi Luật Thanh tra, sớm hoàn thiện đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về PCTN; tập trung xây dựng phương án chuyển đổi luân chuyển cán bộ theo các quy định và đáp ứng với tình hình thực tế./.

 


VIDEO