Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn ở Thanh Hóa: Phát hiện nhiều sai phạm

03/02/2012

Thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2005 - 2010, UBND tỉnh Thanh Hóa đã cấp kinh phí hỗ trợ 162.949 triệu đồng/2.773.639 triệu đồng kinh phí đã đầu tư cho việc xây dựng hệ thống giao thông trên địa bàn, chiếm 5,87%, huy động 7.257.727 ngày công lao động. Kết quả đã cải tạo nâng cấp đường huyện 205,9km, cải tạo nâng cấp đường xã 628,9km; cải tạo, nâng cấp, mở mới đường thôn (bản) 722,2km, xây dựng các công trình cầu, cống, đường tràn, hệ thống thoát nước, đường đầu bến phà 178 công trình.

​Mới đây, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành thanh tra việc hỗ trợ đầu tư xây dựng đường GTNT ở các huyện: Đông Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, phát hiện nhiều khuyết điểm, sai phạm. Tại huyện Đông Sơn, giai đoạn 2005 - 2010 được đầu tư xây dựng hoàn thành 37 dự án, công trình với tổng chiều dài các tuyến đường được xây dựng là 145,7km, tổng kinh phí đã đầu tư 53.878 triệu đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 5.270 triệu đồng, huyện 15.142 triệu đồng, xã 13.988 triệu đồng, nhân dân đóng góp 19.478 triệu đồng. Qua kiểm tra việc triển khai, thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển GTNT đã phát huy được tác dụng kích cầu từ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã, thu hút được vốn đóng góp từ nhân dân và vốn tiết kiệm từ ngân sách các xã 43.466 triệu đồng/53.878 triệu đồng, chiếm 80,67% tổng vốn đầu tư. Kiểm tra về thi công 2 công trình cho thấy, việc lập dự toán, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình phát hiện sai sót giá trị 401.363.014 đồng; trong đó, kiến nghị xử lý thu hồi về tài khoản chờ xử lý 14.313.381 đồng, kiến nghị nghiệm thu lại, không thanh toán số tiền 294.765.461 đồng, rút kinh nghiệm trong việc xác định lại tỷ lệ phần trăm thi công công tác đất (sai 92.284.172 đồng).
 

Ở huyện Hoằng Hoá có 45 dự án xây dựng đường GTNT được tỉnh hỗ trợ vốn, số vốn đã hỗ trợ 5.975 triệu đồng, chiều dài các tuyến đường giao thông đã đầu tư xây dựng 78,8km, tổng kinh phí 69.582,3 triệu đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 5.975 triệu đồng, huyện hỗ trợ 20.542 triệu đồng, xã 29.916 triệu đồng. Kiểm tra việc lập hồ sơ, cấp phát vốn hỗ trợ đã bộc lộ nhiềù khuyết điểm, sai phạm. Cụ thể: Các chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn hỗ trợ để đầu tư xây dựng (không phải kiên cố hoá mặt đường), do đó việc thi công các tuyến đường thực tế ngắn hơn rất nhiều so với chiều dài xin hỗ trợ vốn gây lãng phí tiền của cho công tác khảo sát thiết kế; có 6 tuyến đường GTNT xã chiều dài thi công thực tế 2,8km/10,9km lập hồ sơ xin vốn hỗ trợ, đã hỗ trợ 1.120 triệu đồng, hỗ trợ sai 852,6 triệu đồng; tuyến đường xã Hoằng Vinh thi công năm 2004 đã được nghiệm thu thanh quyết toán năm 2005, nhưng năm 2009, UBND xã Hoằng Vinh đã sử dụng hồ sơ này để xin vốn, được tỉnh hỗ trợ 120 triệu đồng; một số tuyến đường tỉnh hỗ trợ kinh phí nhưng huyện không làm và tự chuyển kinh phí sang tuyến đường khác như đường Lộc - Quang năm 2009 chuyển kinh phí sang đường Gòong - Hải Tiến, đường Hà - Đạt 2009 chuyển sang đường Quý - Khê (số tiền đã chuyển sai 475 triệu đồng); một số tuyến đường huyện cấp kinh phí cao hơn kinh phí tỉnh cấp như: Đường giao thông huyện Hà - Đạt huyện cấp 238 triệu đồng/150 triệu đồng; đường Khê - Quý cấp 237 triệu đồng/125 triệu đồng, số tiền cấp sai quy định 200 triệu đồng (số tiền này đã được tỉnh hỗ trợ vốn cho đường Bút Sơn - Hoằng Đạo 125 triệu đồng và đường xã Hoằng Hải 75 triệu đồng). Tổng số tiền hỗ trợ sai quy định là 1.572,6 triệu đồng.

 

Bên cạnh đó, khi kiểm tra việc thi công, nghiệm thu thanh quyết toán tại 4 công trình thì phát hiện 3 công trình có khuyết điểm, sai phạm chủ yếu như: Chủ đầu tư chưa huy động đủ vốn để chi trả tiền xây lắp cho đơn vị thi công; một số hạng mục thi công thiếu khối lượng so với thiết kế kỹ thuật (TKKT) và dự toán nhưng đơn vị thi công, chủ đầu tư vẫn nghiệm thu, thanh quyết toán như TKKT, giá trị thanh, quyết toán sai 187.544.443 đồng (đã kiến nghị xử lý); thu hồi về tài khoản chờ xử lý 118.413.339 đồng, giảm trừ giá trị thanh toán khi quyết toán công trình 69.131.194 đồng.          

 

Tại huyện Hậu Lộc có 26 dự án được tỉnh hỗ trợ vốn, số tiền hỗ trợ 5.195 triệu đồng; chiều dài các tuyến đường đã được đầu tư xây dựng 54,8km, tổng kinh phí 50.211 triệu đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 5.195 triệu đồng, huyện 22.929 triệu đồng, xã 22.087 triệu đồng. Kiểm tra việc lập hồ sơ, cấp phát vốn hỗ trợ cho thấy nhiềù khuyết điểm, sai phạm. Cụ thể: Các chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn hỗ trợ để đầu tư xây dựng (không phải kiên cố hoá mặt đường), do đó việc thi công các tuyến đường thực tế ngắn hơn rất nhiều so với chiều dài xin hỗ trợ vốn gây lãng phí tiền của cho công tác khảo sát thiết kế. Một tuyến đường tỉnh hỗ trợ kinh phí nhưng huyện không làm và tự chuyển kinh phí sang tuyến đường khác là đường Thịnh Lộc - Hoà Lộc tỉnh cấp 300 triệu đồng, chuyển kinh phí sang đường Thuần Lộc - Văn Lộc. Một tuyến cấp kinh phí thấp hơn so với tỉnh cấp như đường Lộc Tân - Phong Lộc tỉnh cấp 400 triệu đồng, huyện cấp cho tuyến này 350 triệu đồng, còn 50 triệu đồng chuyển cấp cho đường Thuần Lộc - Văn Lộc. Có 5 tuyến đường GTNT xã chiều dài thi công thực tế 7.812m/16.000m lập hồ sơ xin vốn hỗ trợ, đã hỗ trợ 2.850,72 triệu đồng, hỗ trợ sai 900,72 triệu đồng. 8 công trình chỉ thực hiện thi công được phần vốn hỗ trợ của tỉnh 890 triệu đồng, không huy động được các nguồn vốn  khác (năm 2005 đường xã Tiến Lộc, xã Minh Lộc; năm 2006 đường xã Thịnh Lộc, Đại Lộc; năm 2007 đường Thịnh Lộc - Hoà Lộc, đường Tam Đa xã Châu Lộc; năm 2009 đường xã Phong Lộc, cầu và đường xã Xuân Lộc). Tổng số tiền hỗ trợ sai quy định là 2.140,72 triệu đồng. Kiểm tra việc thi công, nghiệm thu thanh quyết toán tại 6 công trình đều có khuyết điểm, sai phạm như: Chủ đầu tư chưa huy động đủ vốn để chi trả tiền xây lắp cho đơn vị thi công; một số hạng mục thi công thiếu khối lượng so với TKKT và dự toán nhưng đơn vị thi công, chủ đầu tư vẫn nghiệm thu, thanh quyết toán; giá trị thanh, quyết toán sai 219.093.475 đồng (đã kiến nghị xử lý); thu hồi về tài khoản chờ xử lý 121.248.115 đồng, giảm trừ giá trị thanh toán khi quyết toán công trình 97.845.360 đồng.

Theo Báo thanh tra

VIDEO