Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Rà soát, bổ sung báo cáo việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

21/01/2022

Ngày 19/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc rà soát, bổ sung báo cáo việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO