Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Thanh tra Chính phủ

05/05/2021

Ngày 05/5/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO