Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương

08/10/2014

Sáng ngày 7/10, tại TTCP đã diễn ra cuộc họp cho ý kiến về “Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương”. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân nguyện-Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ.

Dự thảo Quy chế gồm 7 chương 20 điều quy định phạm vi tiếp nhận, xử lý KN, TC, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan tại Trụ sở Tiếp công dân TW. Cụ thể, đại diện Văn phòng TW Đảng tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; tiếp nhận, xử lý KN, TC về công tác xây dựng Đảng và những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của các ban Đảng Trung ương. Đại diện Ủy ban Kiểm tra TW tiếp nhận,  xử lý kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Đảng các cấp; tiếp nhận, xử lý KN, TC về những vấn đề liên quan đến kỷ luật Đảng, phẩm chất cán bộ, đảng viên về sinh hoạt trong nội bộ, tổ chức Đảng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra TW. Đối với các vụ việc tố cáo thuộc trách nhiệm giải quyết của Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo quy định tại khoản 1, Điều 7, Quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên thuộc diện bô Chính trị, Ban Bí thư quản lý thực hiện theo Quyết định số 210-QĐ/TW ngày 08/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương. 

Về phía đại diện Ban Nội chính Trung ương tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Nội chính các cấp; tiếp nhận, xử lý KN, TC về lĩnh vực nội chính và PCTN. Về phía đại diện Ban dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp nhân, xử lý KN, TC, kiến nghị, phản ánh gửi đến Chủ tịch Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Ngoài ra, đại diện Văn phòng Chủ tịch nước tiếp nhận, xử lý KN, TC, kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước. Còn về phía đại diện Văn phòng Chính phủ tiếp nhận, xử lý KN, TC, kiến nghị, phản ánh liên quan đến chủ trương, chính sác, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đến trách nhiệm của nhiều bộ, nhiều ngành. Ban Tiếp công dân TW tiếp nhận, xử lý KN, TC, kiến nghị, phản ánh không thuộc các nội dung đã quy định trên.
                     

Về việc quản lý và sử dụng con dấu, các đại biểu thống nhất phương án 2 là sử dụng một con dấu. Theo đó, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương thống nhất sử dụng con dấu “Tiếp công dân” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện quyền KN,TC, phản ánh, kiến nghị. Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thường trực tiếp công dân tại Trụ sở được ký và đóng dấu trên văn bản hướng dẫn công dân thực hiện quyền KN,TC, kiến nghị theo quy định của pháp luật...

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Ban Tiếp công dân tiếp thu ý kiến phát biểu tại buổi làm việc của đại diện các cơ quan liên quan để hoàn thiện gửi quy chế cho các cơ quan liên quan trước ngày 15/10, xin ý kiến lần cuối trình Tổng Thanh tra ký ban hành vào đầu tháng 11. 


Hoàng Linh​   


VIDEO