Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Nội dung tờ gấp tuyên truyền về pháp luật khiếu nại, pháp luật tố cáo bằng tiếng dân tộc Ê đê, tiếng Jrai, tiếng Mông, tiếng Chăm, tiếng Khơ me

07/10/2014

.

Chi Tiết có tại tài liệu đính kèm

Tài liệu đính kèm:


VIDEO