Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ

26/10/2016

Ngày 25/10, Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Theo Chủ nhiệm đề tài, đất đai là tài sản quý giá, v  a là tư liệu sản xuất, vừa là điều kiện cần thiết trong đời sống của tất cả mọi người. Chính v ì vậy mà những vấn đề liên quan đến đất đai luôn là một lĩnh vực quan trọng phát sinh nhiều mâu thuẫn tranh chấp trong mọi thời kỳ, d ưới mọi chế độ nhà nước.

Ở Việt Nam, khiếu nại về đất chiếm một tỷ lệ lớn, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến vấn đề thu hồi đất, đền bù, giải tỏa. Việc giải quyết các khiếu nại trong lĩnh vực này là hết sức khó khăn, phức tạp; không ít các vụ việc trở thành điểm nóng, dẫn đến tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp, thậm chí đã xẩy ra những vụ án hình sự. Luật Đất đai 2013 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung liên quan đến việc thu hồi đất và bắt đầu có hiệu lực thi hành với nhiều điểm mới cần phải có thời gian để đánh giá. Chính vì vậy, việc triển khai thực hiện nghiên cứu vấn đề thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về thu hồi đất là hết sức cần thiết.

Để giảm thiểu khiếu nại và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại về thu hồi đất, Ban chủ nhiệm đề tài đã đưa ra nhiều biện pháp. Cho nên, cần hoàn thiện pháp luật về đất đai, rà soát lại toàn bộ các quy định liên quan đến thu hồi đất và đền bù, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai. Đặc biệt là, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở từng địa phương theo từng thời kỳ và công khai kế hoạch đó tới toàn dân.

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm đề tài cũng đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao việc giải quyết khiếu nại về thu hồi đất, tăng cường đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại về thu hồi đất; tăng cường sự tham gia của các tổ chức đoàn thể xã hội, đặc biệt là sự tham gia của Hội nông dân; mở rộng sự tham gia của luật sự và các tổ chức, cá nhân khác trong việc tư vấn cho người khiếu nại; thiết lập nhóm tư vấn giải quyết khiếu nại về đất đai, đặc biệt là việc thu hồi đất để thực hiện các dự án lớn mà có nhiều người có đất thu hồi thì cần có một nhóm gồm đại diện của cơ quan nhà nước, Chủ đầu tư là những người có chuyên môn về đề án và am hiểu pháp luật về khiếu nại để tư vấn, hỗ trợ thông tin cho người khiếu nại.v.v.

Tại hội nghị nghiệm thu đề tài, ý kiến các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao quá trình nghiêm cứu của Ban Chủ nhiệm. Đồng thời khẳng định, đề tài hết sức cần thiết đối với thực trạng thu hồi đất và giải quyết khiếu nại thu hồi đất hiện nay ở Việt Nam, các giải pháp đưa ra mang tính khả thi, phù hợp với thực tiễn pháp luật đất đai hiện nay.

Tuy nhiên, Hội đồng nghiệm thu đề tài cũng lưu ý một số vấn đề nhằm hoàn thiện đề tài như:  Đề tài cần nghiên cứu thêm chính sách về pháp luật đất đai; cần nêu được cái bất hợp lý về pháp luật đất đai hiện nay; nhấn mạnh giá đất là một trong những nguyên nhân gây khiếu nại. Đồng thời, đề tài cũng chỉ ra vấn đề quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hiện nay là chưa phù hợp và cuối cùng nhấn mạnh thêm việc tham nhũng về đất đai là nguyên nhân gây khiếu nại trong việc thu hồi đất.

Với những đóng góp của đề tài, Hội đồng nghiệm thu xếp loại xuất sắc./.

                                                   Thanh Loan


VIDEO