Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Họp Hội đồng tự đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học cấp bộ: “Kiểm soát quyền lực trong thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay”

06/12/2022

Ngày 05/12, Ban Chủ nhiệm đề tài tổ chức họp Hội đồng tự đánh cấp cơ sở đề tài khoa học cấp bộ: “Kiểm soát quyền lực trong thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay” do PGS.TS. Doãn Thị Hồng Nhung, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội làm chủ nhiệm. TS. Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi họp.

Báo cáo sơ bộ kết quả nghiên cứu của đề tài, PGS.TS. Doãn Thị Hồng Nhung cho rằng, kiểm soát quyền lực Nhà nước trong thu hồi đất sẽ phát huy quyền và trách nhiệm làm chủ của nhân dân. Từ đó, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Kiểm soát quyền lực trong thu hồi đất chính là việc thực hiện việc giám sát của nhân dân đối với công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất bị thu hồi. Việc giám sát quá trình thực thi thu hồi đất của các cán bộ Nhà nước khi tiếp xúc với người dân là vấn đề cốt lõi của cả quá trình thu hồi đất. Kiểm soát quyền lực trong thu hồi đất đó chính là hoạt động đưa ra những quan điểm phản biện của các cơ quan Nhà nước khác trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà nước pháp quyền. Việc hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật là giải pháp quan trọng đối với hoạt động kiểm soát quyền lực. Bên cạnh đó, kiểm soát quyền lực trong thu hồi đất cần phải được thực hiện nhằm loại bỏ sự tha hóa về quyền lực. Từ đó, làm cho hoạt động thu hồi đất diễn ra đúng pháp luật, loại bỏ những hành vi lạm dụng quyền lực, tham nhũng quyền lực trong lĩnh vực đất đai.

Để có thể hoàn thiện Đề tài này, Ban chủ nhiệm đã đưa ra 05 định hướng; 06 nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật và 06 giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Nghiên cứu việc kiểm soát quyền lực nhà nước trong thu hồi đất là một lĩnh vực khó, nhiều vấn đề phức tạp, liên ngành và đa ngành. Đây là công trình nghiên cứu với mục đích tìm ra những điểm phù hợp và những điểm còn hạn chế của pháp luật về kiểm soát quyền lực trong thu hồi đất ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, Ban chủ nhiệm đề tài đề xuất các khuyến nghị sửa đổi cho phù hợp với tình thực thực tế.

Phát biểu đóng góp ý kiến với Ban chủ nhiệm đề tài, GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, đề tài đã nghiên cứu vấn đề có tính chất trọng yếu đối với pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, đề tài cần bổ sung một số ý để làm rõ thêm vấn đề quản trị đất đai. Đề tài đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của quản lý nhưng cần làm tăng yếu tố quản trị sẽ làm nổi bật được nội dung nghiên cứu. Ngoài ra GS. Đặng Hùng Võ cũng cho rằng, việc nghiên cứu đề tài cần tham khảo rộng hơn các tài liệu hiện có để tăng tính thuyết phục.

TS. Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra kết luận và đánh giá, đề tài đã đạt được mục tiêu nghiên cứu theo thuyết minh; hàm lượng thông tin khoa học là rất lớn, giá trị ứng dụng có giá trị tham vấn đối với Nhà nước và tổ chức liên quan. Ban chủ nhiệm đề tài có nhiều bài báo, ấn phẩm chia sẻ kết quả nghiên cứu. Sản phẩm của đề tài có thể áp dụng đầu ra, bảo đảm đúng kế hoạch được phê duyệt về mặt thời gian và chất lượng nghiên cứu. Tuy nhiên, Báo cáo tổng thuật quá dài, chưa thực sự tập trung; một số diễn đạt cần chỉnh sửa đảm bảo tính chính xác, thể hiện rõ quan điểm của người viết.


VIDEO