Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của Pháp về quản lý và thu hồi tài sản

09/12/2021

Ngày 08/12/2021, Thanh tra Chính phủ đã tham dự Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm của Pháp về quản lý và thu hồi tài sản và chia sẻ về những kinh nghiệm thu hồi tài sản tham nhũng tại Việt Nam – Quy định pháp luật, thực trạng và những vấn đề đặt ra.

Hội thảo đã giới thiệu về Cơ quan quản lý và thu hồi tài sản Pháp (AGRASC); nguyên tắc chính liên quan đến cơ chế tịch thu tài sản tham nhũng và phương pháp làm việc trong các vấn đề quản lý, thu hồi và bán đấu giá tài sản. Cụ thể, AGRASC là một cơ quan hành chính công dưới sự quản lý của Bộ Tư pháp và Bộ Ngân sách Pháp, được thành lập theo quy định năm 2010 nhằm tạo điều kiện cho việc tịch thu tài sản có liên quan đến các vấn đề hình sự. Cơ quan AGRASC chịu trách nhiệm thay mặt công tố viên thi hành bản án tịch thu tài sản, nhằm đáp ứng yêu cầu về quản lý tài sản bị tịch thu (xe cộ, nhà cửa, tài sản kinh doanh, tàu thuyền, v.v.). Vì vậy, AGRASC được xây dựng nhằm hỗ trợ pháp lý và thực tiễn cho các tòa án như một bộ phận cung cấp dịch vụ. Ngoài vai trò chung là hỗ trợ, tư vấn và hướng dẫn các thẩm phán và điều tra viên trong các vấn đề bắt giữ và tịch thu, nhiệm vụ của cơ quan này là cải thiện việc xử lý tư pháp đối với các trường hợp tịch thu tài sản trong các vấn đề hình sự.

Đại diện Bộ Tư Pháp Việt Nam cũng chia sẻ về kinh nghiệm thu hồi tài sản tham nhũng tại Việt Nam: Quy định pháp luật, thực trạng và những vấn đề đặt ra. Trong đó, khái quát cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam hiện nay, kết quả đạt được; những bất cập, hạn chế và một số kiến nghị hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng.

Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm của Pháp về quản lý và thu hồi tài sản đã diễn ra thành công và mang lại những giá trị tham khảo nhất định cho công tác thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.

 


VIDEO