Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra

12/01/2021

Ngày 12/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng nhiều lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương cũng đến dự Hội nghị. Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Nguyễn Văn Thanh, Trần Ngọc Liêm, Đặng Công Huẩn, Bùi Ngọc Lam, Trần Văn Minh; đại diện lãnh đạo thanh tra các bộ, ngành và điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2016-2020, Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra đã có những đóng góp nhất định vào kết quả chung của cả nước, thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nổi bật là:

Công tác thanh tra có trọng tâm, trọng điểm góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí.Toàn Ngành đã triển khai 6.199 cuộc thanh tra hành chính và 181.227 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 86.369 tỷ đồng, 6.366 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 23.843 tỷ đồng và 830 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 2.123 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 90.193 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7.164 tỷ đồng.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định chính trị - xã hội, phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 384.435 lượt công dân; có 3.479 lượt đoàn đông người; xử lý 180.204 đơn đủ điều kiện; giải quyết 22.133 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 85,6%.

Công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng được tăng cường. Qua kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch tại 3.956 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã phát hiện 55 đơn vị có vi phạm; tiến hành 2.421 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 374 vụ việc với 482 người vi phạm, đã xử lý kỷ luật 36 người, kiến nghị thu hồi và bồi thường 74 tỷ đồng.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế đã chủ động, tích cực trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; chú trọng công tác xây dựng Ngành, nhất là quan tâm nâng cao đạo đức công vụ, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, trong năm 2020, công tác thi đua khen thưởng đã có bước chuyển biến tích cực, thực sự là động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân trong toàn ngành Thanh tra nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực công tác.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả toàn diện đạt được của Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra trên các lĩnh vực công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thủ tướng cũng chỉ rõ mặt còn hạn chế như: Một số cuộc thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra, nhiều cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế; vẫn còn tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; việc xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm so với kế hoạch.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành Thanh tra và các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ để tạo được sự chuyển động mạnh mẽ, tích cực và toàn diện hơn, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra cần bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp để xây dựng kế hoạch thanh tra và triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm (2021-2026).

Hai là, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2021 theo hướng bảo đảm trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư KNTC. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, nhất là nâng cao chất lượng kết luận thanh tra và hiệu quả thực hiện kết luận thanh tra.

Thủ tướng trao Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắcThủ tướng trao Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Ba là, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, không để phát sinh “điểm nóng”. Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân, KNTC; giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định vụ việc KNTC mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở, khiếu kiện đông người tại các cơ quan Trung ương; rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài.

Bốn là, tiếp tục triển khai thi hành Luật PCTN, nhất là những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, PCTN khu vực ngoài Nhà nước.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; kiên quyết xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá công tác PCTN đối với bộ, ngành Trung ương, làm cơ sở để thống nhất đánh giá đầy đủ, toàn diện công tác PCTN trên phạm vi cả nước; đề xuất ban hành chiến lược, chương trình, kế hoạch về PCTN cho giai đoạn tiếp theo.

 

Thủ tướng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thanh tra Chính phủ

Năm là, tập trung sửa đổi Luật Thanh tra 2010 theo hướng tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa quy định của Hiến pháp 2013, Luật PCTN năm 2018 và các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thanh tra; bảo đảm phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Sáu là, xây dựng tổ chức, đơn vị thanh tra tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Củng cố, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, có bản lĩnh, đi đầu trong công tác đấu tranh PCTN, lãng phí, tiêu cực, trước hết là sự gương mẫu, quyết tâm, quyết liệt của người đúng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan thanh tra các cấp. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thanh tra, nhất là cấp cơ sở; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ngành Thanh tra. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm, thu hút được nhiều cán bộ giỏi, có năng lực, trình độ chuyên môn. Quan tâm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người lao động ngành Thanh tra

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu bế mạc tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Ủy viên TW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và toàn thể công chức, viên chức ngành thanh tra bày tỏ sự cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định quyết tâm của toàn ngành, sẽ nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng thưởng cho Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh và Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân: Tập thể Cục Phòng chống tham nhũng; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh; Phó Cục trưởng Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 Nguyễn Thị Ánh Tuyết; Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng Phí Ngọc Tuyển đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thanh tra Chính phủ đã có thành tích trong công tác phòng chống tham nhũng năm từ năm 2013 đến năm 2020./.

 

 


VIDEO