Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Giao ban công tác tháng 10, tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12

03/12/2021

Ngày 03/1/2021, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp giao ban công tác 2 tháng 10 và 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, Trần Ngọc Liêm, Trần Văn Minh, Lê Sỹ Bảy cùng thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

Trong tháng 10 và tháng 11 năm 2021, trước những diễn biến phức tạp trở lại của tình hình dịch bệnh Covid – 19, các cục, vụ, đơn vị chủ động triển khai theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên các mặt công tác của Thanh tra Chính phủ.

Về công tác thanh tra, các cục, vụ tiếp tục thực hiện 35 cuộc thanh tra, trong đó ban hành 03 kết luận thanh tra; báo cáo Thủ tướng Chính phủ 09 kết luận thanh tra; triển khai 11 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2021; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2021 phù hợp tình hình diễn biến dịch Covid-19; hoàn thành việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng Chương trình thanh tra năm 2022, trên cơ sở đó đã ban hành kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra Chính phủ và văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022

Về công tác tiếp dân và xử lý đơn thư, trụ sở Tiếp Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 207 công dân người đến trình bày 107 vụ việc, có 06 lượt đoàn đông người; tiếp nhận 624 đơn thư, đã xử lý 602 đơn thư; thực hiện nhiều giải pháp trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự và thành công của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng và kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV; ban hành kế hoạch số 1910/ KH-TTCP về rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài tại các cơ quan Trung ương.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP; trình Thử tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia kiểm soát tài sản, thu nhập; giúp ban cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị cho ý kiến vào dự thảo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; xâ dựng tài liệu hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tổng kết việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi UNCAC.

Trong 11 tháng đầu năm đã thực hiện hoàn thành 60 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, hiện còn 24 nhiệm vụ chưa hoàn thành đều trong hạn giải quyết

Phát biểu kết luận buổi họp giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh lại một số kết quả nổi bật Thanh tra Chính phủ đã đạt được trong hai tháng cũng như 11 tháng đầu năm đồng thời nêu một số thiếu sót, hạn chế cần khẩn trương khắc phục trong thời gian tới.

 Về nhiệm vụ trong tháng 12, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cục, vụ tập trung rà soát các công việc theo kế hoạch, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; tập trung hoàn thành kết luận các cuộc thanh tra đã triển khai; ban hành kế hoạch thanh tra chi tiết thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 của thanh tra Chính phủ. Về tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cục, vụ, đơn vị phối hợp tốt với Ban tiếp công dân trung ương quản lý tốt địa bàn, lĩnh vực phụ trách, phối hợp xử lý tốt các vụ khiếu nại, tố cáo đông người; tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC do Thủ tướng Chính phủ giao; triển khai công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch số 1849, Kế hoạch 363 và Kế hoạch 1910 của Thanh tra Chính phủ về rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài tại các cơ quan Trung ương.VIDEO