Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông cáo báo chí kết quả công tác năm 2023, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024 của Thanh tra Chính phủ

Toàn văn Thông cáo báo chí có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:

VIDEO