Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết luận Thanh tra trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Nam Định

Toàn văn Thông báo Kết luận có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:

VIDEO