Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch, thực hiện quy hoạch xây dựng

Theo Quyết định số 596/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng và UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2022 (thời kỳ thanh tra có thể được mở rộng trước và sau thời kỳ thanh tra nêu trên nếu có nội dung liên quan). Thời hạn thanh tra là 60 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định). Đoàn thanh tra gồm 15 thành viên do ông Đinh Đăng Lập, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho biết, sẽ nghiêm túc thực hiện Quyết định thanh tra, nội dung Kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Thứ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo một cách nhanh nhất theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cho biết, đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt. Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy đề nghị Bộ Xây dựng, UBND Thành phố Hồ Chí Minh chấp hành nghiêm túc Quyết định thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, có sự phối hợp tốt trong quá trình thanh tra để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra. Đặc biệt, đề nghị lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị, sở, ngành, địa phương trực thuộc có sự phối hợp trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu và báo cáo Đoàn thanh tra theo đúng yêu cầu.

Đối với Đoàn thanh tra, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu phải có kế hoạch cụ thể về thời gian, nội dung, tài liệu cần cung cấp để giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động chung của đối tượng thanh tra. Mặt khác, chấp hành nghiêm quy định về hoạt động của Đoàn thanh tra và Kế hoạch thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đề nghị Bộ Xây dựng, UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thật tốt, cử đầu mối làm việc với Đoàn thanh tra. Đồng thời, bảo vệ thông tin, tài liệu Đoàn thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

VIDEO