Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Thanh tra

Tài liệu phục vụ Hội nghị có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:

VIDEO