Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể Vụ I đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc tổ chức triển khai các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:

VIDEO