Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:

VIDEO