Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Thanh tra Chính phủ

27/01/2021

Ngày 18/01/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 09/QĐ-TTCP về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO