Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Trung tâm chống độc-Bệnh viện Bạch Mai, đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc cứu người tại Ban tiếp công dân Trung ương

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:

VIDEO