Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kết quả pháp điển đề mục Phòng, chống tham nhũng

16/12/2020

Thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Thanh tra Chính phủ đã pháp điển xong đối với đề mục Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền pháp điển của Thanh tra Chính phủ.

Toàn văn kết quả pháp điển có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO