Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kế hoạch triển khai chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ năm 2023

Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:

VIDEO