Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024

Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:

VIDEO