Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023

Báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; đánh giá tổng kết và kiểm điểm của Thủ trưởng cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 của cơ quan TTCP, Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy cho biết năm 2023, TTCP đã chỉ đạo quyết liệt, các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo đúng tinh thần các nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Mặc dù khối lượng công việc nhiều, trong đó có nhiều nhiệm vụ, cuộc thanh tra giao đột xuất, nhưng Ban cán sự đảng, lãnh đạo TTCP đã linh hoạt, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo TTCP và cơ quan thanh tra các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về kết quả công tác công đoàn, Chủ tịch Công đoàn cơ quan TTCP Nguyễn Mạnh Hường cho biết, hoạt động công đoàn và phong trào công chức, viên chức ở cơ quan TTCP trong năm đã bám sát Nghị quyết đại hội công đoàn khóa XX nhiệm kỳ 2018 - 2023; Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2022 và chỉ đạo của Ban cán sự, đảng ủy TTCP trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác gắn với chương trình cải cách hành chính và nhiệm vụ khác được giao.

Thực hiện các phong trào thi đua năm 2023 do TTCP và Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động, Công đoàn TTCP đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Thay mặt Ban thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông chúc mừng những kết quả đạt được của ngành Thanh tra trong năm 2023 đồng thời đánh giá cao việc tổ chức hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023 của cơ quan TTCP đã thể hiện được tính dân chủ tại đơn vị, có sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo và các công đoàn viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả, đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan TTCP trong năm 2023 góp phần vào kết quả chung của toàn ngành. 

Theo Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong, năm 2023, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, TTCP và ngành Thanh tra đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để hoàn thành toàn diện các mặt công tác và đạt được những kết quả tích cực, quan trọng trong công tác xây dựng thể chế; thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng ngành và bảo đảm thu nhập ổn định cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh, năm 2024 là năm “nước rút” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộ 5 năm 2021 - 2026. Để góp phần thực hiện thắng lới các Nghị quyết, chương trình công tác của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan TTCP tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung thực hiện tốt 6 nhóm nội dung chính đã được chỉ ra.

Thứ nhất, về công tác thanh tra, cần bám sát Định hướng chương trình thanh tra năm 2024, yêu cầu, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính và tình hình thực tế để triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ được giao đột xuất, bảo đảm phù hợp, hiệu quả.

Thứ hai, về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tham mưu thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo.

Thứ ba, về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 và Kế hoạch thực thi công ước của Liên hợp quốc về chồng tham nhũng…

Thứ tư, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thứ năm, Thủ trưởng, người đứng đầu các đơn vị phải gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết của đơn vị. Mỗi đơn vị, cá nhân cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ làm việc của mình. Chấp hành đúng, đủ, có chất lượng các chuyên đề sinh hoạt, học tập trong nội bộ từng đơn vị.

Thứ sáu, thực hiện tốt kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban chấp hành Công đoàn TTCP; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tại Hội nghị, Công đoàn TTCP đã công bố các quyết định và trao Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam cho 04 đồng chí có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2023; tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn TTCP cho 12 Công đoàn bộ phận và 62 công chức, viên chức thuộc Công đoàn TTCP.

VIDEO