Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Bổ sung chi tiêu vào Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:

VIDEO