Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Toàn văn báo cáo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:

VIDEO