Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Yêu cầu Báo cáo kết quả công tác Quý II và Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

31/05/2023

Ngày 29/5/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Văn bản về việc yêu cầu Báo cáo kết quả công tác Quý II và Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO