Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024

12/01/2024

Ngày 12/01/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024.

Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO