Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kế hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và công chức, viên chức năm 2020

30/11/2020

Ngày 20/11/2020, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và công chức, viên chức năm 2020.

Toàn văn Kế hoạch kèm biểu mẫu có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO