Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cung cấp thông tin về hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán doanh nghiệp nhà nước

07/11/2019

Ngày 16/10/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1884/TTCP-CLKHTT về việc cung cấp thông tin về hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán doanh nghiệp nhà nước.

Toàn văn Văn bản và phụ lục có tại bản đính kèm

Tài liệu đính kèm:


VIDEO