Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Chuyển Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội

08/06/2021

Ngày 07/6/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc chuyển Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO