Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2020

04/12/2020

Ngày 03/12/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 2112/TTCP-KHTH về việc báo cáo tổng kết công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO