Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 9 năm 2023

28/09/2023

Ngày 25/9/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 9 năm 2023.

Toàn văn Báo cáo có tại bản đính kèm

Tài liệu đính kèm:


VIDEO