Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo quý IV và báo cáo Tổng kết công tác năm 2022

07/12/2022

Ngày 15/11/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành văn bản về việc báo cáo quý IV và báo cáo Tổng kết công tác năm 2022.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO