Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo đánh giá thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ (Văn bản này thay thế cho văn bản số 1533/TTCP-KHTH ngày 07/7/2023 của Thanh tra Chính phủ)

13/07/2023

Ngày 11/7/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo đánh giá thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ (Văn bản này thay thế cho văn bản số 1533/TTCP-KHTH ngày 07/7/2023 của Thanh tra Chính phủ).

Toàn văn Văn bản kèm phụ lục có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO