Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ Tổ chức Cán bộ tổng kết công tác năm 2023

26/12/2023

Ngày 25/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ (TTCP), Vụ Tổ chức Cán bộ họp tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hữu Hòa, Vụ trưởng chủ trì cuộc họp, toàn thể công chức của Vụ cùng dự.

Báo cáo tổng kết cho thấy, năm 2023, dù gặp một số khó khăn như số lượng công chức làm việc thực tế ít hơn mọi năm, bộ máy nhân sự có nhiều thay đổi, nhưng với sự nỗ lực, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn thể công chức trong Vụ, sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của tập thể cấp ủy, lãnh đạo Vụ, tập thể Vụ Tổ chức Cán bộ đã khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, Vụ đã tham mưu, tổ chức thành công nhiều hội nghị của Ban cán sự đảng để thực hiện quy trình bổ nhiệm 2 Phó Tổng TTCP; rà soát bổ sung quy hoạch lãnh đạo TTCP, giới thiệu quy hoạch Ủy viên Trung ương; lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý; cho ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược với số lượng lớn, thời gian gấp; tham mưu, thực hiện tốt kế hoạch luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức lãnh đạo cấp vụ năm 2023 với quy mô tổng thể, số lượng lớn.

Tích cực phối hợp với Vụ Pháp chế và các vụ, cục, đơn vị liên quan tham mưu Tổng TTCP, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2023/NĐ-CP ngày 27/11/2023, góp phần sắp xếp, tổ chức bộ máy cơ quan TTCP tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngoài ra, Vụ cũng đã chủ trì tham mưu ban hành các Thông tư, Quy chế, quy định và nhiều văn bản tham gia ý kiến với các bộ, ngành, địa phương về công tác xây dựng văn bản quy phạm, pháp luật liên quan đến lĩnh vực tổ chức, cán bộ được giao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, trong đó tập trung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, công chức, đặc biệt là việc phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế tham mưu cử các công chức, viên chức thuộc TTCP và các công chức thuộc thanh tra các bộ, ngành, địa phương đi đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài theo văn bản của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và các bộ, ngành.

Rà soát, tổng hợp khối lượng lớn hồ sơ đề nghị cấp thẻ của các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị của TTCP (tổng số 2.527 trường hợp, trong đó, đã trình Tổng TTCP ban hành các Quyết định cấp thẻ cho 1.599 công chức thanh tra trên toàn quốc). Các chế độ chính sách được đảm bảo đúng chế độ, công bằng và quan tâm đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan TTCP.

Việc tổng hợp kết quả thi đua, tham mưu đề xuất khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng; chủ động tham mưu lãnh đạo TTCP tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; kịp thời xây dựng các kế hoạch, chỉ thị phát động các phong trào thi đua trong toàn ngành Thanh tra; nội dung thi đua, tiêu chí thi đua bám sát yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ngành để đảm bảo phong trào thi đua đạt hiệu quả; cho ý kiến về công tác thi đua, khen thưởng khi Văn phòng Chính phủ và Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đề nghị.

Trong năm nhiều nội dung công việc, yêu cầu hồ sơ tài liệu nhiều, tiến độ gấp, nhưng tập thể Vụ đã nỗ lực, phối hợp tốt với các vụ, cục, đơn vị hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc, được Ban cán sự đảng, Lãnh đạo TTCP đánh giá cao.

Trên cơ sở kết quả công tác năm 2023, Vụ Tổ chức Cán bộ đã tiến hành phân loại công chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2023 theo đúng quy định của TTCP. 

Cùng ngày, Vụ tổ chức Cán bộ đã họp tổng kết công tác đảng, kiểm điểm, bình xét, xếp loại tập thể, cá nhân tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 và tổng kết công tác công đoàn năm 2023.


VIDEO