Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ Tổ chức Cán bộ tổng kết công tác năm 2021

15/12/2021

Ngày 15/12, Vụ Tổ chức Cán bộ đã tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Báo cáo cho thấy, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến rất phức tạp; nhiều công việc phát sinh, gấp về tiến độ, yêu cầu cao về nội dung. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo sát sao, trực tiếp, thường xuyên của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; sự kiện toàn lãnh đạo Vụ; sự đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, tâm huyết, nêu gương của tập thể lãnh đạo, công chức trong Vụ; toàn thể công chức Vụ đã khắc phục khó khăn, tích cực, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Thanh tra Chính phủ, tham mưu có chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực được giao và đạt được những kết quả: Công tác xây dựng thể chế được quan tâm chỉ đạo, đã hoàn thành một khối lượng lớn các văn bản quy phạm liên quan theo kế hoạch. Việc tham mưu cho Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, việc xây dựng quy hoạch, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, tạo hiệu ứng tích cực trong cơ quan Thanh tra Chính phủ nói riêng và ngành Thanh tra nói chung. Việc cho ý kiến về công tác cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương, Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng XIII được thực hiện thận trọng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được khuyến khích, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và thực tiễn. Các chế độ chính sách được quan tâm, đảm bảo đúng chế độ. Việc tổng hợp kết quả thi đua, tham mưu đề xuất khen thưởng kịp thời. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc...

Phát biểu tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Nguyễn Hữu Hòa thống nhất cao với báo cáo công tác của Vụ năm vừa qua và khẳng định vai trò quan trọng của công tác tổ chức, cán bộ. Đồng thời, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cũng nhận mạnh đến tinh đoàn kết cao, khả năng bắt nhịp nhanh khi có sự thay đổi về nhân sự lãnh đạo, quản lý. Vụ trưởng Nguyễn Hữu Hòa cũng ghi nhận tinh thần trách nhiệm với công việc, năng lực trình độ, ý thức tổ chức kỷ luật cao và công tác phối hợp nhịp nhàng của tập thể công chức Vụ.

Bên cạnh đó, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cũng nhất trí với những tồn tại, hạn chế mà Vụ Tổ chức đã chỉ ra do nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề nghị khắc phục trong năm 2022. Theo đó, về phương hướng, nhiệm vụ 2022, Vụ trưởng yêu cầu tập thể công chức Vụ tập trung thực hiện khối lượng các nhiệm vụ cho năm tới mà Vụ đã xây dựng và chủ động bố trí nhân sự thực hiện những nhiệm vụ phát sinh đột xuất; xây dựng kế hoạch từng tháng của từng phòng, khi triển khai thực hiện công việc có vướng mắc phải báo cáo lãnh đạo để kịp thời giải quyết, xử lý; áp dụng tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động, khuyến khích việc đề xuất giải pháp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ trong tình hình mới.

Trên cơ sở kết quả công tác, Vụ đã tiến hành phân loại công chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2021 theo đúng quy định của TTCP. 

                                                 


VIDEO