Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ Kế hoạch- Tổng hợp tổng kết công tác năm 2021

18/12/2021

Ngày 17/12, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp (Thanh tra Chính phủ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Theo báo cáo, năm 2021, năm 2021 dù khối lượng công việc nhiều hơn những năm trước, sự biến động về công tác tổ chức cán bộ và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 có nhiều diễn biến phức tạp nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, tập thể Vụ Kế hoạch – Tổng hợp đã luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, kế thừa những thành quả đạt được trong những năm trước, tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, trong công tác kế hoạch thanh tra, Vụ thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ việc thực hiện kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ, gồm các cuộc thanh tra theo kế hoạch hàng năm và các cuộc thanh tra đột xuất; rà soát, xử lý chồng chéo trong việc thực hiện kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ với Kiểm toán Nhà nước; phối hợp với Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ và các đơn vị thuộc Kiểm toán Nhà nước hoàn chỉnh dự thảo Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan; thu thập thông tin, nắm tình hình để tham mưu xây dựng Định hướng chương trình thanh tra năm 2022. Trên cơ sở Định hướng chương trình thanh tra năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp đã tham mưu Tổng Thanh tra Chính phủ văn bản hướng dẫn Thanh tra bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022 để các đơn vị thực hiện.

Trong công tác tham mưu, tổng hợp báo cáo có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng báo cáo được nâng cao, nhất là các báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Quốc hội, Chính phủ; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp, xây dựng báo cáo, sử dụng phần mềm Hệ điều hành tác nghiệp Voffoce, trình ký điện tử nên đã hạn chế được một phần ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 và hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi tiến độ gấp.

Công tác phối hợp, đặc biệt là phối hợp với một số đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ban Nội chính Trung ương và các bộ, ngành có liên quan … có nhiều đổi mới, chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tổng hợp Trần Đăng Vinh nhấn mạnh, Vụ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như xây dựng kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra bộ, ngành địa phương, gắn với tham mưu điều chỉnh, xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra năm 2022; tham mưu trình Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra Chính phủ và soạn thảo Thông báo cho các đối tượng thanh tra kế hoạch thanh tra năm 2022; tham mưu xây dựng Định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra Chính phủ và hướng dẫn thanh tra bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023; phối hợp với Kiểm toán Nhà nước triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan, trong đó kịp thời, chủ động xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; tham mưu Tổng Thanh tra Chính phủ xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, hoạt động thanh tra của Thanh tra Chính phủ với Thanh tra các bộ, ngành, địa phương; chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Tổng Thanh tra, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, nhất là phục vụ các phiên họp Trung ương, Quốc hội, Chính phủ…

Trên cơ sở kết quả công tác năm 2021, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp đã tiến hành phân loại công chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2021 theo đúng quy định của Thanh tra Chính phủ. 


VIDEO