Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ Kế hoạch – Tổng hợp tổng kết công tác năm 2020

15/12/2020

Ngày 15/12, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tổng kết công tác, phân loại công chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2020, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sát sao, kịp thời của Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo TTCP và sự phối hợp của các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP cũng như thanh tra các bộ, ngành, địa phương. Đặc biệt, nội bộ Vụ đoàn kết, thống nhất; thường xuyên phát huy dân chủ, tích cực trao đổi, thảo luận đưa ra giải pháp để thực hiện để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Theo Báo cáo, về công tác kế hoạch thanh tra, năm 2020 Vụ thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra của TTCP, kịp thời báo cáo lãnh đạo TTCP khi có yêu cầu; thường xuyên rà soát, xử lý chồng chéo trong việc thực hiện kế hoạch thanh tra của TTCP với Kiểm toán nhà nước. Đồng thời, tham mưu trình Tổng TTCP ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 chuyển sang Kế hoạch thanh tra năm 2021 đối với 02 cuộc thanh tra.

Để thực hiện tốt việc xây dựng định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra năm 2021 trong toàn ngành, Vụ đã thu thập thông tin, nắm tình hình; yêu cầu Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đề xuất định hướng chương trình thanh tra; lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Định hướng của các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP và Thanh tra bộ, ngành, địa phương. Trên cơ sở Định hướng chương trình thanh tra năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Vụ KHTH tham mưu Tổng TTCP ban hành văn bản hướng dẫn Thanh tra bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021.

Công tác tham mưu, tổng hợp của Vụ KHTH có nhiều giải pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ trong điều kiện khối lượng công việc phát sinh lớn, yêu cầu của lãnh đạo TTCP ngày càng cao. Trong đó, Vụ đã tham mưu giúp lãnh đạo TTCP nhiều nội dung liên quan đến chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành Thanh tra. Tham mưu góp ý vào dự thảo các nghị quyết, văn bản chỉ đạo, điều hành báo cáo của Trung ương, Chính phủ. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc TTCP và bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. Chuẩn bị nội dung phục vụ lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo TTCP tham dự các kỳ họp Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; báo cáo khiếu nại, tố cáo năm 2020 của Chính phủ trình Quốc hội…

Bên cạnh đó, Vụ KHTH phân bổ dự án, điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc TTCP; xây dựng dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021, giai đoạn 2021-2023 của TTCP; thẩm tra, xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của các đơn vị cấp 3 thuộc TTCP…

Bên cạnh những kết quả đạt được còn tồn tại, hạn chế như: Việc nắm tình hình để xây dựng định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra nên đôi lúc còn bị động; công tác kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra của Thanh tra bộ, ngành, địa phương chưa được thực hiện.

Phát biểu kết luận, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của tập thể Vụ góp phần vào thành tích chung của toàn cơ quan TTCP. Cụ thể, trong công tác tham mưu, tổng hợp đã giúp cho lãnh đạo TTCP nắm được tình hình hoạt động của cơ quan thanh tra, cũng như hoạt động của toàn ngành Thanh tra; các báo cáo đã tham mưu đều đáp ứng yêu cầu về thời gian, tiến độ, chất lượng; triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình chính phủ điện tử; xây dựng kế hoạch thanh tra, chủ động phối hợp các đơn vị; công tác tài chính, ngân sách đã làm tốt vai trò tham mưu, quản lý, dự toán, phân bổ, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở và xử lý sai phạm.

 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn yêu cầu Vụ Kế hoạch – Tổng hợp phát huy những kết quả đạt được, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong kế hoạch đề ra; trong vai trò là đơn vị dự toán cấp một thì quản lý, tham mưu chặt chẽ hơn nữa đối với các đơn vị cấp dưới ở mảng tài chính, ngân sách; kiểm tra chi theo kế hoạch và quản lý chặt chẽ tại các đơn vị sự nghiệp; tham mưu, báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra; tham mưu ngăn chặn kịp thời, điều chỉnh những đơn vị hoạt động không đúng chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Trên cơ sở kết quả công tác, Vụ đã tiến hành phân loại, công chức, bình xét các danh hiệu thi đua theo đúng quy định của TTCP./.

 


VIDEO