Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ II tổng kết công tác năm 2020

11/12/2020

Ngày 10/12/2020, Vụ Thanh tra khối Nội chính và Kinh tế tổng hợp (Vụ II)- Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tống kết công tác, phân loại lao động, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc lam dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo, năm 2020, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, Vụ II đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2020. Cụ thể:

Về công tác thanh tra, do ảnh hưởng của dịch covid-19 nên việc triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch không thực hiện được, Lãnh đạo Vụ cùng Cấp ủy đã tập trung chỉ đạo hoàn thành các cuộc thanh tra từ năm trước chuyển (đã hoàn thiện, trình Lãnh đạo TTCP ban hành 01 kết luận và đang xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ 02 dự thảo kết luận; kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị 03 cuộc). Đối với các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2020 đã hoàn thiện việc khảo sát tại các đơn vị dự kiến thanh tra; xây dựng kế hoạch triển khai thanh tra trực tiếp trình lãnh đạo TTCP phê duyệt; rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020; đề xuất xây dựng kế hoạch và định hướng chương trình thanh tra năm 2021.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tham mưu, đề xuất và trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ một số văn bản báo cáo kết qủa kiểm tra, xác minh tố cáo; kết quả giải quyết khiếu nại thuộc khối bộ, ngành do Vụ phụ trách. 

Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết KNTC thuộc khối Bộ, ngành do Vụ phụ trách được chú trọng, chủ động hơn trong công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, tạo ra sự phối hợp hiệu quả giữa TTCP và các bộ, ngành; đề xuất với Tổng TTCP có chỉ đạo kịp thời nhằm tránh chồng chéo trong triển khai, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; hướng dẫn công tác thi đua của thanh tra các bộ, ngành; chủ động năm bắt và thông tin hai chiều kịp thời giữa Vụ và Thanh tra các bộ, ngành; thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị trong cơ quan Thanh tra Chính phủ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ công tác được giao.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác năm 2020 của Vụ II, Chia sẻ những khó khăn, phức tạp trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với lĩnh vực tài chính, ngân hàng, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nêu một số nguyên nhân chủ quan làm cho tiến độ một số cuộc thanh tra còn chậm, chất lượng báo cáo, dự thảo kết luận thanh tra còn phải làm đi làm lại nhiều lần…

Về nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2021, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đề nghị tập thể lãnh đạo Vụ II tập trung xây dựng nội dung, chuẩn bị lực lượng để thực hiện 02 cuộc thanh tra năm 2020 chưa làm cũng như sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ đột xuất; quan tâm nhiều tới công tác nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra cũng như các nhiệm vụ chính trị khác của Vụ; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Bộ, ngành do đơn vị phụ trách; chủ động phối hợp tốt hơn nữa với các cục, vụ đơn vị thuộc cơ quan TTCP trong hoạt động chuyên môn để nâng cao hoạt động chung của toàn cơ quan…

Trên cơ sở kết quả công tác, Vụ đã tiến hành phân loại cán bộ, công chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020 theo đúng quy định của TTCP.

                                                                                                                    PV

 


VIDEO