Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Về việc báo cáo kết quả thanh tra công vụ

Toàn văn Đề cương báo cáo tại bản đính kèm

Tài liệu đính kèm:

VIDEO