Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Văn phòng Tổng kết công tác năm 2022

21/12/2022

Ngày 20/12, Văn phòng Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã họp tổng kết công tác năm 2022, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, năm 2022 với sự quyết tâm, đồng lòng của Lãnh đạo, công chức và người lao động Văn phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo TTCP trên các lĩnh vực.

Văn phòng đã tham mưu giúp Tổng TTCP tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động chung của cơ quan TTCP và ngành thanh tra, tổng hợp thông tin quản lý phục vụ chỉ đạo, điều hành, điều phối chương trình làm việc của Tổng TTCP, các Phó Tổng TTCP, các đơn vị thuộc và trực thuộc theo chương trình công tác năm 2022. Bên cạnh đó, Văn phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ đột xuất mà Tổng TTCP giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác các phòng, ban thuộc Văn phòng đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng. Lãnh đạo Văn phòng thường xuyên kiểm tra sâu sát, chỉ đạo sát sao nên chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng đáp ứng yêu cầu tốt hơn.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Chánh Văn phòng Nguyễn Mạnh Hường cho biết, ngoài những công việc thường xuyên, Lãnh đạo Văn phòng theo lĩnh vực được phân công, chỉ đạo các phòng chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Văn phòng; thực hiện các công việc thường xuyên theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; tập trung đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 theo kế hoạch đã được phê duyệt. Xây dựng Quy chế làm việc của TTCP và của Văn phòng; xây dựng Kế hoạch, tổ chức chấm điểm, công bố chỉ số CCHC của các cục, vụ, đơn vị và của TTCP; xây dựng và triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của TTCP; xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và CCHC.

Tăng cường tuyên truyền công tác CCHC, đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hành chính trong chỉ đạo điều hành của TTCP; triển khai xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng, bảo đảm kiểm soát tiến độ xử lý văn bản và hồ sơ công việc tại mọi thời điểm, gắn với trách nhiệm từng cán bộ, công chức. Trong công tác Tài vụ, luôn bám sát kế hoạch thu chi ngân sách để thực hiện, đảm bảo đầy đủ, kịp thời kinh phí phục vụ mọi hoạt động thường xuyên và đột xuất của cơ quan. Quản lý chi tiêu tiết kiệm, đúng chế độ, đảm bảo đầy đủ, kịp thời chế độ, quyền lợi của cán bộ, công chức…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo cũng như các ý kiến tham gia tại cuộc họp. Báo cáo đã thể hiện đầy đủ các mặt công tác, kết quả đạt được cũng như nêu lên được những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong năm 2023. Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy ghi nhận kết quả đạt được của Văn phòng cũng như các đề xuất về phương hướng nhiệm vụ được nêu và đề nghị lãnh đạo Văn phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường của từng người, từng bộ phận; điều hành công việc khách quan, công khai minh bạch, đúng quy định. Tập thể đơn vị đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, CCHC, Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy yêu cầu Văn phòng cần tích cực hơn nữa, suy nghĩ các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn, trong đó, tập trung đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ CCHC năm 2023 theo kế hoạch đã được phê duyệt. Theo dõi đôn đốc, hướng dẫn các cục, vụ, đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC năm 2023 của TTCP và của đơn vị. Bên cạnh đó, công tác văn thư, lưu trữ cần được đổi mới, cải tiến để đáp ứng hơn với yêu cầu. Lãnh đạo Văn phòng sớm trình phê duyệt quyết toán hoàn thành các dự án trên cơ sở kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; phối hợp giải quyết dứt điểm việc quyết toán dự án “Xây dựng phần mềm nâng cao giải pháp an toàn bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin của TTCP” và Công tác bàn giao số liệu tài sản, công cụ dụng cụ thiết bị văn phòng trên sổ sách kế toán của Văn phòng TTCP cho Trung tâm Thông tin theo dõi, quản lý và sử dụng theo quy định hiện hành.


VIDEO