Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

V/v kiểm soát tài sản, thu nhập

23/02/2021

Ngày 19/02/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 252/TTCP-C.IV về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO