Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc tổ chức công tác tiếp dân, xử lý đơn thư KN, TC.

16/04/2012

Ngày 11/4/2012, UBND tỉnh có Công văn số 998/UBND-NC gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, Thành phố, Thị xã về việc tổ chức công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo.

Công văn nêu rõ, mặc dù trong thời gian qua UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và ban hành Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 về quy chế tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư tập trung một đầu mối, quy định rõ trách nhiệm tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư ở mỗi cấp hành chính. Tuy vậy, qua theo dõi công tác tiếp dân, xử lý đơn thư tại một số địa phương vẫn chưa đảm bảo quy định, như: Việc tổ chức tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã chưa nghiêm túc, Thành phần hội đồng tiếp dân định kỳ chưa đúng, đủ theo quy định; việc theo dõi, đôn đốc, xử lý sau tiếp dân chưa tốt; công tác tiếp nhận đơn thư, xử lý đơn thư chưa tập trung một đầu mối, còn vòng vo... làm giảm hiệu lực trong chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Để khắc phục các tồn tại nêu trên UBND tỉnh yêu cầu:

- Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, Thành phố, Thị xã tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, đưa công tác giải quyết khiếu nại đi vào nề nếp.

- Thành phần Hội đồng tiếp dân định kỳ hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Ngoài các thành phần theo quy định tại Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND, một số đơn vị cần cử thêm cán bộ, như sở Tài nguyên và MT, LĐTB và XH, Sở Tài chính, Công an tỉnh, ngoài lãnh đạo phải có Chánh thanh tra cùng tham dự. Riêng Thanh tra tỉnh: ngoài Chánh thanh tra hoặc Phó chánh thanh tra phải có trưởng các phòng nghiệp vụ và phòng Tổng hợp pháp chế cùng tham dự.
- Giao Thường trực Trụ sở tiếp công dân tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu các văn bản trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Theo Thanhtrahatinh.gov

VIDEO