Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tuyên Quang: Phải khắc phục những tồn tại trong công tác giải quyết KN,TC

26/03/2012

Đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện, khắc phục kịp thời những hạn chế, tồn tại để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC và PCTN. 
Tiếp tục thực hiện Thông báo Kết luận số 130-TB/TW ngày 10/1/2008 của Bộ Chính trị. Triển khai kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tiếp công dân; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Trụ sở Tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật.
Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, xử lý đơn thư, giải quyết KN,TC. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với thủ trưởng cơ quan hành chính nhà Nước các cấp, các ngành để nâng cao trách nhiệm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sai sót trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN,TC, có biện pháp thích hợp tháo gỡ những vướng mắc đối với những vụ việc tồn đọng, chậm triển khai tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận.
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phải tăng cường hơn nữa chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện Luật PCTN, trọng tâm là thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng cụ thể, thực tế và hiệu quả; tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra nội bộ, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Đối với những hành vi, vụ việc tham nhũng được phát hiện cần phải có biện pháp cương quyết chấn chỉnh, xử lý. 
Đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc Quy tắc Ứng xử, niêm yết công khai và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Thanh tra Chính phủ kiến nghị cần thực hiện thường xuyên, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng để tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, công nhân, viên chức và người dân.
Bên cạnh đó chú trọng công tác hướng dẫn, tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng cán bộ làm công tác tiếp dân, thanh tra, giải quyết KN,TC, PCTN, quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng; có biện pháp kiểm tra, kiểm soát thích hợp nhằm hạn chế thấp nhất các tồn tại và sai phạm của các lực lượng này.
Theo Báo Thanh tra

VIDEO