Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tổng kết công tác Đảng năm 2021

14/01/2022

Ngày 14/1/2022, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng TTCP chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2021, Đảng ủy TTCP đã phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo TTCP chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra Chính phủ khóa XXIII để cụ thể hóa thành các chương trình hành động, chương trình công tác năm 2021, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao năng lực của các tổ chức đảng, chủ động lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của cơ quan TTCP.

Đảng ủy và các cấp ủy đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đúng định hướng, kế hoạch thanh tra được phê duyệt và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện kế hoạch thanh tra tiếp tục được quan tâm; các kết luận, kiến nghị xử lý về thanh tra khách quan, chính xác, kịp thời được dư luận xã hội đồng tình; công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC được TTCP tiến hành đồng bộ, quyết liệt, trong đó trọng tâm là tập trung cao nhất cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Đại biểu Quốc Hội, Đại biểu HĐND các cấp, các kỳ họp của Trung ương, Quốc hội và những ngày lễ lớn của đất nước...

Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa”, “lợi ích nhóm” trong nội bộ cơ quan, đơn vị; thường xuyên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong từng tổ chức đảng, đối với mỗi cán bộ, đảng viên, bảo đảm thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Đảng, nhất là trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, học tập Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị; kịp thời củng cố, kiện toàn cấp ủy đảng gắn với công tác cán bộ; tạo sự đồng thuận, làm tốt công tác tư tưởng khi thực hiện công tác cán bộ nên giữ vững đoàn kết nội bộ không phát sinh đơn thư; công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, tạo sự chuyển biến trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong Đảng bộ, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể; duy trì tốt mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị, giữa Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Cán sự đảng, lãnh đạo TTCP để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng bộ TTCP cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới như: Một số nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 của TTCP và của ngành Thanh tra bị chậm so với dự kiến; Còn có chi bộ chất lượng sinh hoạt chưa cao; vẫn còn hiện tượng chưa tập trung, tham gia không đầy đủ trong học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết.

Tại hội nghị, đại diện các đảng bộ, chi bộ đã tham luận các vấn đề: Công tác lãnh đạo của chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, đảm bảo tiến độ thời gian qua và hiệu quả thanh tra; cấp ủy, chi bộ lãnh đạo công tác chuyên môn, kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Điều tra; công tác lãnh đạo của chi bộ và việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định kết luận thanh tra; Công tác lãnh đạo của đảng bộ đối với việc tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý tình trạng khiếu kiện đông người tại các cơ quan Trung ương; công tác lãnh đạo của chi bộ trong việc tham mưu tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên của cơ quan trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ; công tác lãnh đạo của chi bộ đối với việc đổi mới tổ chức hoạt động của Tạp chí Thanh tra; Đảng ủy Cục IV lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị (quản lý nhà nước về PCTN…) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19…

Phát biểu kết luận, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh Tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng, sự quyết tâm phấn đấu của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Tổng TTCP  nhấn mạnh, năm 2021 dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Trung ương, của Đảng bộ Khối các cơ quan TW, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực, cố gắng của toàn bộ cán bộ đảng viên trong Đảng bộ, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, nhất là, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN, tiêu cực, công tác tổ chức cán bộ đạt được những kết quả hết sức quan trọng, có nhiều mặt tiến bộ hơn so với trước, góp phần nâng cao vị thế của TTCP và ngành Thanh tra, nhận được sự đánh giá cao của Ban chỉ đạo TW, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự tin cậy của nhân dân, thể hiện ở những điểm nổi bật như: Công tác xây dựng thể chế; công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác PCTN;  công tác kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, công tác điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác tham mưu, tổng hợp; công tác cải cách hành chính…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần quán triệt tinh thần phải bám sát vào các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên mà trực tiếp là Đảng ủy khối các cơ quan TW  để xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, trong đó lưu ý:

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao cho TTCP.

Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đại hội Đảng bộ Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025; phải tạo bước chuyển biến tích cực, làm cho việc học tập và làm theo Bác trở thành hành động tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên.

Tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”.

Tổng TTCP đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là phương thức quan trọng, là công cụ hữu hiệu để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng; chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch cho đến bước tiến hành, bảo đảm thực chất, có hiệu quả, góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay; xây dựng và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

 

 


VIDEO