Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tiền Giang xây dựng 214 qui chế thực hiện các qui định về công khai, minh bạch

14/04/2017

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2016, UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, qua công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác; tự kiểm tra nội bộ; hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, điều tra, xét xử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang phát hiện 09 vụ việc 17 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng.

Trong 09 vụ việc được phát hiện có dấu hiệu tham nhũng, cơ quan thẩm quyền đã kết luận 02 vụ với 02 đối tượng. 07 vụ việc còn lại đang trong qua trình điều tra, truy tố nên chưa xem xét trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng. Tổng số tài sản thiệt hại trong 09 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng là 27,03 tỷ đồng. Đã thực hiện thu hồi được tổng số tiền là 8.9 tỷ đồng (đạt 33%).

Về kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, tại Kết luận thanh tra số 2512/KL-TTCP ngày 31/8/2015 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Sau khi có kết luận thanh tra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 18/01/2016 chỉ đạo thực hiện kết luận. Xử lý về kinh tế, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận thanh tra, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang đã nộp ngân sách xong số tiền 32.0 tỷ đồng.

Theo Kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh, năm 2016 đến nay Thanh tra tỉnh đã công bố 19 kết luận thanh tra. Trong đó, kiến nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách nhà nước là 18.1 tỷ đồng, đã thu hồi 7.79 tỷ đồng (43%), chưa thu hồi 10.2 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 07 tổ chức 208 cá nhân, đã thực hiện 6 tổ chức 135 cá nhân.
Về kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng 214 qui chế thực hiện các qui định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đơn vị mình; xây dựng mới 264 qui chế chi tiêu nội bộ và sửa đổi, bổ sung 82 qui chế cho phù hợp với thực tế hoạt động./.
 

VIDEO